Friday

William Lane Craig Takes the New Atheists [esp. Dawkins] to Task